X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
USD

KVKK Aydınlatma Metni

AnasayfaKVKK Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden COMTR İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. (“internethizmetleri.com.tr”) tarafından internethizmetleri.com.tr’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak www.internethizmetleri.com.tr , www.onlineticaretpaketi.com ve www.kolayscript.com web siteleri üyelerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak, bilgilendirmek ve bu bilgilendirme dahilinde üyelerin “Açık Rıza Beyanları”nın alınması amacıyla hazırlanmıştır.

internethizmetleri.com.tr nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla internethizmetleri.com.tr tarafından, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

internethizmetleri.com.tr ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.internethizmetleri.com.tr adresinde yer alan “https://www.internethizmetleri.com.tr/gizlilik-sozlesmesi.html” adresinden erişebilirsiniz.

Ayrıca, Üye/Kullanıcı olarak internethizmetleri.com.tr’de, hizmetlerimizden yararlanmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendinizi daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerinizi daha yakından takip edebilmemiz amacıyla, internet sitemize üye olurlarken ya da bilgi sağlarken veya internet sitemizi kullanırken; ad, soyad, e-posta, T.C. Kimlik numarası, adres, doğum bilgileri vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri, çerezler (cookies – Bkz. Çerez Politikası) aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz de dahil, internet sitesi ile KVKK md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızanız ile paylaştığınızı, bu verilerin kendinizi tanıtmak ve size daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptığınız veya yapacağınız başvuru veya şikayetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilebilmeniz amacıyla bizzat talep ettiğinizi kabul etmektesiniz. Bunun yanı sıra internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 sayılı Kanun uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceği dikkatinize sunulur.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden COMTR İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. (“internethizmetleri.com.tr”) tarafından yürütülen hizmetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Hakların Korunması Kanunu (“Kanun”) m.10 çerçevesinde sizleri aydınlatmak amacıyla işbu bilgilendirmeyi paylaşmaktayız.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla internethizmetleri.com.tr tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü” başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunduğumuzu bildirmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaçlar ve Sağlanan Fayda

internethizmetleri.com.tr tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz internethizmetleri.com.tr tarafından sizlere sağlanan hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi, bilgi güvenliği yönetimi, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi, hizmet süreçlerinin devamı ve verimliliği bakımından kurumsal iletişim faaliyetleri, muhasebe ve fatura işlemleri, operasyonel faaliyetler, sürdürülebilirliğe ve sürekliliğe ilişkin faaliyetler, internethizmetleri.com.tr dışı kişilere yönelik faaliyetler, internethizmetleri.com.tr iş stratejileri oluşturulması, yurtdışı ile olan ilişkilerin yönetimi, destek hizmeti sağlanması, iş ortakları veya gerekli sair kişilerle kurulan ilişkilerin yönetilmesi, internethizmetleri.com.tr hizmetlerinin satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşteri şikayetlerinin yönetimi, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, internethizmetleri.com.tr hizmetlerinin erişilebilirliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin takibi, internethizmetleri.com.tr tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi internethizmetleri.com.tr faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli aksiyonların alınabilmesi kapsamında faaliyetler, fiziksel verilerin güvenliğinin sağlanması, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri yetkilisi kimlik doğrulama, hizmet muhatabı kimlik doğrulama, ödeme bilgileri doğrulama işlemleri, mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat kapsamında bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Şekli

Kişisel verileriniz internethizmetleri.com.tr tarafından sizlerin beyanları üzerine çeşitli kanallar aracılığıyla kendi çalışanları marifetiyle veyahut sizlerin beyanları esas alınmak sureti ile fiziki veya elektronik ortamlardan, yasal mevzuat sınırları içerisinde internethizmetleri.com.tr ile çeşitli kurum ve kuruluşlar arasındaki sistem entegrasyonları (BTK vb.) çerçevesinde ve destek hizmeti sağlayan veya iş ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili beyanlarınız şahsınız tarafından veyahut tüzel kişi iseniz şirket yetkilisi tarafından yapıldığı kabul edilen ve yapanı hukuken bağlayan beyanda bulunulduğu anda doğruyu yansıttığı varsayılan bilgilerden müteşekkildir. Kişisel verileriniz internethizmetleri.com.tr’nin faaliyetlerini sürdürmesine yönelik kanunlarda açıkça öngörülmesi dolayısı ile veyahut bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kişisel veri işlemesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya açık rızanızın temin edilmesi hukuki sebepleri ile toplanmakta ve işlenmektedir. internethizmetleri.com.tr’nin kişisel verilerinizin toplanması saklanması işlenmesi aşamalarında sair talepleriniz olması halinde bunların tarafımıza yazılı biçimde bildirilmiş olması gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması Bakımından izin

Kişisel verileriniz internethizmetleri.com.tr’nin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iş ortaklarıyla, çözüm ortaklarıyla; ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz asgari 10 (on) yıl süre ile işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra gerek halinde ek süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale gelecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verileriniz muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler internethizmetleri.com.tr tarafından alınmaktadır.

6698 sayılı Kanun Madde 11 -Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m.11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınız aşağıdaki gibidir.

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve ya edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvuru formu için BURAYI TIKLAYINIZ.


Top